Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Μεταθέσεις Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων: ΦΕΚ 5700/2021 – Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΠΕΧ6-6ΟΝ)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 5700/2021 και η Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΠΕΧ6-6ΟΝ) που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών έως και τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών, Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και μονιμοποιηθέντων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Υπουργική Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977 – ΦΕΚ 5700/08-12-2021, τ.Β

Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).

2.Την περ. ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

3.Την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 311).

4.Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6.Την υπ’ αρ. 578/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1.Η παρούσα εφαρμόζεται στους αξιωματικούς έως και τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, στους Ανθυπασπιστές, στους μονίμους και εθελοντές υπαξιωματικούς, στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα αντίστοιχα θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).

2.Ως «μετάθεση» νοείται και η «τοποθέτηση», εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

3.Ως «φρουρά» νοείται ο καθοριζόμενος στο π.δ. 84/2009 (Α΄ 108) όρος. Ειδικά για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ως «φρουρά» νοείται:

α. Η Περιφερειακή Ενότητα για την ηπειρωτική χώρα και τη νήσο Κρήτη.

β. Η νήσος.

γ. Η ηπειρωτική περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαλαμίνας.

δ. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενιαία.

4.Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται αυτός που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα, εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση, τη γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου.

5.Τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 γνωστοποιούνται στην υπηρεσία με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του στελέχους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6.Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) καταρτίζουν ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση του στρατιωτικού προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις της παρούσας, τις οποίες και κοινοποιούν στο προσωπικό έως τις 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Επίσης, υποχρεούνται για την παροχή διευκρινίσεων στο στρατιωτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, επί της εφαρμογής των διατάξεων και του τρόπου εξαγωγής των μορίων, όπως αυτός εξειδικεύεται στα Παραρτήματα της παρούσας.

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση κριτηρίων μεταθέσεων

1.Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και η εξειδίκευση των κριτηρίων μεταθέσεων έχουν ως εξής:

α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από τον βαθμό και την ειδικότητά τους, κατά τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3883/2010, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και τις υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχική δομή των Μονάδων – Υπηρεσιών των ΕΔ, η ειδικότητα, η εξειδίκευση, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, καθώς και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων – Υπηρεσιών.

β. Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας. Είναι δυνατή η εξέταση για μετάθεση και πριν τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας σε μία
υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος:

(1) Μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή την Κύπρο ή για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

(2) Υπηρετεί συνεχώς για χρονική περίοδο που υπερβαίνει την τριετία σε διαφορετικές υπηρεσίες που εδρεύουν στον ίδιο Δήμο (φρουρά για το ΠΝ), στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

(3) Μετατίθεται σε Μονάδα – Υπηρεσία που εδρεύει εντός του ίδιου Δήμου (φρουράς για το ΠΝ) ή μετακινείται μεταξύ Μονάδων – Υπηρεσιών εντός της Περιφέρειας Αττικής ή εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

γ. Δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής σε μία υπηρεσία ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος τελεί σε άδεια κύησης – τοκετού, ανατροφής ή ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών, μακρά αναρρωτική άδεια ή έχει τελέσει σε άδεια λόγω εθελοντικής συμμετοχής σε ΜΚΟ, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Μονάδες – Υπηρεσίες εσωτερικού, σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης (ΕΥΕ), πλην αυτών που συμπεριλαμβάνονται σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» (για τον Στρατό Ξηράς) ή για την παρακολούθηση εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών.

δ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της Υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού ή εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο – ΚΣ εκπαιδεύσεις), καλύπτουν κατά προτεραιότητα μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους.

ε. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, στελεχώνονται από προσωπικό πιστοποιημένο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3.

στ. Σε περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση εκτός οικείου Κλάδου πλην του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΣΓ ΥΕΘΑ, ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, Γενικές Διευθύνσεις, λοιπές Διευθύνσεις) η παραμονή σε αυτήν τη θέση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα συνεχόμενα έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

ζ. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονάδων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι ετών.

2.Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο – ΚΣ κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα Παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων – ΚΣ:

α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις αξιολόγησης των στελεχών της τελευταίας δεκαετίας.

β. Την επίδοση στα υποχρεωτικά κατά Κλάδο – ΚΣ σχολεία – σχολές.

γ. Την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

δ. Την επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων.

ε. Την επιτελική εμπειρία σε ΓΕ και Μείζονες Διοικήσεις (Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς).

στ. Τις ονομαστικές ηθικές αμοιβές οι οποίες συνεκτιμώνται από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων για τη διαμόρφωση γενικής εντύπωσης για το στέλεχος, αλλά δεν μοριοδοτούνται.

ζ. Τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές, εφόσον δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την επιβολή τους.

η. Την ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος.

θ. Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή.

ι. Την εκπαίδευση με μέριμνα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο – ΚΣ εκπαιδεύσεις, φοίτηση σε μη υποχρεωτικά σχολεία – σχολές).

Οι μεταθέσεις από και προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ, τα ΣΓ του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ και τις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ, οι μεταθέσεις προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και στα Επιτελικά Γραφεία Αρχηγών (ΕΓΑ) του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων, εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων στο εξωτερικό ή την Κύπρο.

4.Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%.

5.Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλάδο υγειονομικών επιτροπών των ΕΔ ή των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

6.Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης από περισσότερα στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται καταρχήν το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση στελεχών σε τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για μετακίνηση καταρχήν τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

7.Η υλοποίηση των μεταθέσεων στελεχών που υποβάλλουν αίτηση παραιτήσεως ή αποστρατείας αναστέλλεται. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στη φρουρά που υπηρετούν ή τοποθετούνται σε άλλη θέση εντός της ίδιας φρουράς, εφόσον η τοποθέτηση αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικό κόστος.

Άρθρο 3 Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού

Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 2 και επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.

β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή την Κύπρο.

γ. Να μην έχουν συμπληρωθεί συνολικά δεκαοκτώ μήνες εκπαίδευσης ή μετάθεσης – απόσπασης στο εξωτερικό την τελευταία τετραετία.

δ. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση σε ΕΥΕ πριν από την παρέλευση δύο ετών από τον επαναπατρισμό. Ο χρόνος συμμετοχής σε ΕΥΕ λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό.

ε. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών μηνών.

στ. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (εκπαίδευση, τοποθέτηση – μετάθεση – απόσπαση) δεν υπερβαίνει τους ογδόντα μήνες. Είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

ζ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δεν λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς των περ. β΄ και στ΄ του παρόντος σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.

η. Γλωσσική επάρκεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα:

(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών ή Εθνικών Αντιπροσώπων στο ΝΑΤΟ και των αναπληρωτών αυτών, καθώς και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο κατηγορίας «Άριστη». Για τις θέσεις Στρατιωτικών ή Εθνικών Αντιπροσώπων στην ΕΕ και των αναπληρωτών αυτών, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη» και γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή», ως επιθυμητό προσόν.

(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ) και Γραφείων Προμηθειών, όταν η αγγλική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλομάθεια κατηγορίας «Άριστη». Όταν η αγγλική γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης, το επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρότερης κατηγορίας «Πολύ Καλή» εφόσον το στέλεχος έχει χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή») της χώρας που θα διαπιστευθεί.

(3) Για τις λοιπές θέσεις, οι αξιωματικοί κατηγορίας γλωσσομάθειας τουλάχιστον «Πολύ καλή» και οι Ανθυπασπιστές – υπαξιωματικοί τουλάχιστον «Καλή», πλην νήσου Κύπρου. Ειδικά για τη θέση Διοικητή ΕΛΔΥΚ γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή».

(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Στρατιωτικά Επιτελεία ΝΑΤΟ-ΕΕ, Συμμαχικά Στρατηγεία και στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη συμφωνία τυποποίησης (STANAG).

(5) Το επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ και να είναι πιστοποιημένο με τίτλο για την επάρκειά του εντός της τελευταίας πενταετίας για τις κατηγορίες «Πολύ καλή», «Καλή» και «Μέτρια», για όσες θέσεις απαιτείται η πρόσφατη πιστοποίηση.

θ. Στελέχη που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3883/2010 ή τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή ή εκκρεμεί παραπομπή ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων, δεν μετατίθενται στο εξωτερικό.

ι. Τα στελέχη να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλογή και να μην έχουν κρίση «διατηρητέου ή παραμένοντος (για τους υπαξιωματικούς) στον αυτό βαθμό» στον βαθμό που κατέχουν.

ια. Οι Ανθυπασπιστές, μόνιμοι υπαξιωματικοί, ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ να έχουν βαθμολογίες (γενική εντύπωση) επιπέδου «Λίαν Καλώς» και άνω την τελευταία δεκαετία.

ιβ. Τα προς επιλογή στελέχη να είναι υγιή, όπως καθορίζεται στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17) και να μην έχουν μεταπέσει στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/73 (Α΄ 114).

ιγ. Ο χρόνος συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και στην Κύπρο τα δύο έτη, εκτός αν στην περιγραφή της προς κάλυψη θέσης ορίζεται διαφορετικά.

ιδ. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, τα στελέχη που καλύπτουν τις θέσεις αυτές παραμένουν στο εξωτερικό μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής που είχε καθορισθεί, εφόσον υφίσταται άλλη κατάλληλη θέση και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων φορέων των οργανισμών αυτών.

Άρθρο 4 Συνυπηρέτηση συζύγων – Τοποθέτηση μετά την άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, η συνυπηρέτηση στελεχών είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η επιθυμία δηλώνεται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο συζύγους.

β. Προβλέπεται από τους ΠΟΥ θέση αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση, υλοποιείται είτε σε οργανική θέση του οικείου Κλάδου – ΚΣ, είτε σε θέση πέραν των προβλεπόμενων, ανεξαρτήτως Κλάδου – ΚΣ.

γ. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρεσίας του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, που εδρεύει σε ίδια Περιφερειακή Ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.

στ. Στις περιπτώσεις στελεχών που αιτούνται συνυπηρέτηση στο εξωτερικό κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, εφόσον δεν υφίσταται ελληνική Αρχή, είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέση ΝΑΤΟ – ΕΕ – λοιπών οργανισμών, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των οργανισμών.

2.Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχει ανήλικο τέκνο.

3.Οι γυναίκες στελέχη μετά την άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των ΚΣ, άλλως στην πλησιέστερη φρουρά στην οποία υπάρχει κενή οργανική θέση, σύμφωνα με τους ανωτέρω ΠΟΥ. Στον τόπο αυτό δύνανται να παραμείνουν για πέντε
έτη, εφόσον το επιθυμούν, με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Για τις γυναίκες ΕΠΟΠ ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166).

4.Ειδικότερα, οι γυναίκες στελέχη που είναι συζευγμένες με στέλεχος, μετά την άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου δύνανται διαζευκτικά:

α. Να συνυπηρετήσουν με τον σύζυγό τους. Η υλοποίηση της συνυπηρέτησης είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

β. Να τοποθετηθούν στον τόπο προτίμησής τους, σύμφωνα με την παρ. 3. Κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ετών, εάν απαιτηθεί η μετακίνηση του συζύγου τους σε έτερη φρουρά από αυτήν που ήδη αυτός υπηρετεί, οι γυναίκες στελέχη μπορούν να παραιτηθούν από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και να συνυπηρετήσουν με τον σύζυγό τους στη φρουρά που αυτός υπηρετεί ή πρόκειται να υπηρετήσει. Εάν δεν παραιτηθούν από το ανωτέρω δικαίωμα, τότε ο σύζυγός τους δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά προτίμησης της συζύγου, πριν από την παρέλευση τριών ετών από την επιστροφή της συζύγου από την άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου.

5.Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

6.Σε κάθε περίπτωση αιτήματος συνυπηρέτησης κατά τις διατάξεις του παρόντος, τα αρμόδια κατά Κλάδο ή ΚΣ Συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

7.Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συγκροτείται Διακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για την παροχή κατευθύνσεων και τον συντονισμό των αρμοδίων κατά Κλάδο ή ΚΣ Συμβουλίων Μεταθέσεων, εφόσον απαιτείται. Η λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Συνυπηρετήσεων δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 6.

Άρθρο 5 Αμοιβαία μετάθεση στελεχών

1.Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβολή αιτιολογημένης αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους.

β. Εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Πλήρωση των κριτηρίων μεταθέσεων.

2.Οι αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, με τη γνώμη κάθε κλιμακίου, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕ ή ΚΣ, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

3.Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετατιθέμενους και γίνεται σχετική μνεία στη διαταγή, καθώς και ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους.

Άρθρο 6 Τοποθετήσεις μονίμων εξ εφέδρων αξιωματικών

1.Οι αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3883/2010:

α. Τοποθετούνται σε Μονάδες –Υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα ΓΕ, σε ανάλογες με τον βαθμό τους θέσεις για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, τοποθετούνται σε θέσεις Πολιτικής Άμυνας – Πολιτικού Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Δεν τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Όπλου ή Σώματος, σε θέση ευθύνης ή σε θέση Διοικητή επιχειρησιακής Μονάδας.

γ. Δεν τοποθετούνται σε θέσεις εξωτερικού, πλην ανωτάτων αξιωματικών.

2.Κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταθέσεων των μονίμων εξ εφέδρων αξιωματικών, πέραν των περιορισμών της παρ. 1, εφαρμόζονται τα κριτήρια μεταθέσεων του ν. 3883/2010, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα.

Άρθρο 7 Αποσπάσεις – Διαθέσεις

1.Τα στελέχη αποσπώνται βάσει των υπηρεσιακών και των κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 του ν. 3883/2010. Ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου α΄ της υποπερ. (2) της περ α΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των αποσπάσεων, η Διοίκηση όμως οφείλει να επιλέγει καταρχήν μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες. Απόσπαση δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο με τριάντα ημέρες. Η συνολική διάρκεια των αποσπάσεων δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2.Διάθεση είναι η προσωρινή και μέχρι τριάντα ημέρες μετακίνηση και διοικητική υπαγωγή στελεχών από τη Μονάδα – Υπηρεσία που υπηρετούν σε έτερη Μονάδα – Υπηρεσία των ΕΔ , για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας των στρατιωτικών Μονάδων. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010. Μετά τη λήξη της διάθεσης, αυτή παύει αυτοδικαίως και τα στελέχη επιστρέφουν στη Μονάδα από την οποία διατέθηκαν. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010.

3.Δεν αποτελεί διάθεση κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 2, η μετάβαση στρατιωτικού προσωπικού από μία Μονάδα – Υπηρεσία σε έτερη Μονάδα – Υπηρεσία των ΕΔ για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, εφόσον οι Μονάδες – Υπηρεσίες εδρεύουν εντός της ίδιας φρουράς και το διατιθέμενο στρατιωτικό προσωπικό δεν απαλλάσσεται από τα λοιπά καθήκοντά του στη Μονάδα -Υπηρεσία από την οποία διατίθεται και στην οποία υπάγεται οργανικά.

4.Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 8 Αναστολή κριτηρίων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του να αναστέλλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή λόγω ειδικών συνθηκών ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 9 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Η αρμοδιότητα μεταθέσεων κατωτέρων αξιωματικών, ανθυπασπιστών, μονίμων και εθελοντών υπαξιωματικών, ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ δύναται να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, γενικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 10 Δήλωση τόπου προτίμησης

Η δήλωση τόπου προτίμησης:

α. Υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου ΓΕ ή ΚΣ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υποβληθείσα δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος επανυποβολή της.

β. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

(1) Στοιχεία ταυτότητας και υπηρεσιακά στοιχεία του στελέχους.

(2) Στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης και στοιχεία συναρτώμενα με τα κοινωνικά κριτήρια. Συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά.

(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό.

(4) Τους τόπους προτίμησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην περ.ιε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010. Δηλώνεται τουλάχιστον ένας τόπος προτίμησης. Σε περίπτωση δήλωσης περισσότερων τόπων προτίμησης, ο πλέον επιθυμητός δηλώνεται πρώτος.

(5) Τις θέσεις επιχειρησιακής αξιοποίησης στις οποίες επιθυμεί να μετατεθεί το στέλεχος.

(6) Την επιθυμία συνυπηρέτησης.

(7) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί να αναφέρει το στέλεχος επισυνάπτοντας ειδική αναφορά.

Άρθρο 11 Διαδικασία προσφυγής – Προθεσμίες

1.Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο. Ειδικά οι διαταγές των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, κοινοποιούνται υποχρεωτικά σε όλες τις Μονάδες – Υπηρεσίες όπου υπηρετούν στελέχη του Κλάδου ή ΚΣ, με μέριμνα των αρμόδιων Διευθύνσεων των ΓΕ των Κλάδων και των ΚΣ του ΓΕΕΘΑ.

2.Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η ημερομηνία εισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους, μετατιθέμενους και μη, αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και οι λόγοι της καθυστέρησης αναφέρονται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ ή ΚΣ.

3.Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τα στελέχη για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, καθώς και για τη σχετική προθεσμία. Δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν ζητήσει μετάθεση.

Άρθρο 12 Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων

1.Σε κάθε Κλάδο ή ΚΣ των ΕΔ συγκροτούνται Συμβούλια Μεταθέσεων, τα οποία γνωμοδοτούν επί των τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων και καταρτίζουν τους αντίστοιχους πίνακες.

2.Τα Συμβούλια συγκαλούνται με διαταγή του Προέδρου και δικαίωμα ψήφου έχουν ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο εισηγητής.

3.Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4.Οι Γραμματείες των Συμβουλίων μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων.

5.Οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των Συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν στους κρινόμενους προς μετάθεση.

6.Για κάθε σύσκεψη των Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες, στα οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά τα μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.

Άρθρο 13 Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για τον ΣΞ:

α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ):

(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:

(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ), ως Πρόεδρο.

(β) Τον Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(γ) Τον Επιτελάρχη ΓΕΣ.

(δ) Τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

(ε) Τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

(στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του, κατά περίπτωση.

(ζ) Τον Διευθυντή Όπλου – Σώματος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνο για τις μεταθέσεις ανωτέρων – κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντίστοιχου Όπλου – Σώματος.

(η) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταθέσεων Μονίμου Προσωπικού (ΔΙΜΜΟΠ) του ΓΕΣ, που συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ως μέλη.

(2) Στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ υπάγονται:

(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτάτων αξιωματικών του ΣΞ, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

(β) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις ανωτέρων – κατωτέρων αξιωματικών του ΣΞ σε θέσεις ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:

(α) Το νεότερο μέλος του Συμβουλίου για τις μεταθέσεις των Υποστρατήγων και των Ταξιάρχων.

(β) Ο Διευθυντής Όπλου – Σώματος του ΓΕΣ για τις μεταθέσεις ανωτέρων – κατωτέρων αξιωματικών αντιστοίχου Όπλου – Σώματος σε θέσεις ευθύνης.

(γ) Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 4/6 ή 5/7 των μελών του.

(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ).

(1) Το ΣΜΑΚΟ αποτελείται από:

(α) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Διευθυντή ΔΙΜΜΟΠ/ΓΕΣ.

(γ) Έναν ανώτερο αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη από τις Διευθύνσεις Όπλων του ΓΕΣ, ως μέλη.

(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις θέσεις κάθε Όπλου αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών Όπλων του ΣΞ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).

(1) Το ΣΜΑΚΣ αποτελείται από:

(α) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ.

(γ) Έναν Συνταγματάρχη από τις Διευθύνσεις Σωμάτων του ΓΕΣ, εφόσον υπηρετεί σε αυτές αξιωματικός του βαθμού αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, ορίζεται ο ανώτερος σε βαθμό αξιωματικός που υπηρετεί στις Διευθύνσεις αυτές, ως μέλη.

(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικές θέσεις και τους Τμηματάρχες ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις θέσεις κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

δ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:

(α) Τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ, ως Πρόεδρο.

(β) Έναν Αντισυνταγματάρχη ή Ταγματάρχη Διευθύνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ, άλλως ο ανώτερος σε βαθμό αξιωματικός που υπηρετεί στις Διευθύνσεις αυτές, ως μέλος.

(γ) Τους αντίστοιχους Διευθυντές Γραφείων του ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 και Διευθυντές Γραφείων της ΔΙΜΜΟΠ, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών – υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.

(4) Ως γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

Άρθρο 14 Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΠΝ:

α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτατων Αξιωματικών (ΣΜΑΝ).

(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:

(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ), ως Πρόεδρο.

(β) Τον Αρχηγό Στόλου.

(γ) Τον τρίτο σε αρχαιότητα ανώτατο μάχιμο αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.

(δ) Τον αρχαιότερο εν ενεργεία ανώτατο μηχανικό αξιωματικό που υπηρετεί στο ΠΝ.

(ε) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ (Υ/ΓΕΝ).

(στ) Τον αρχαιότερο ανώτατο αξιωματικό Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων.

(ζ) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Β΄ Κλάδου (ΔΚΒ) του ΓΕΝ, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:

(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτάτων αξιωματικών του ΠΝ, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το ΚΥΣΕΑ.

(β) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών του ΠΝ σε επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:

(α) Ο Α/ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Υποναυάρχων.

(β) Ο Υ/ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Αρχιπλοιάρχων.

(γ) Ο ΔΒΚ του ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των λοιπών στελεχών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ.

(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση.

(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο γραμματέας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).

(1) Το ΣΜΑΚ αποτελείται από:

(α) Τον Υ/ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον ΔΒΚ του ΓΕΝ.

(γ) Τους Διευθυντές Υγειονομικού, Δ΄ και Ε΄ Κλάδων ΓΕΝ, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων αξιωματικών Υγειονομικού, Μηχανικών και Οικονομικών, αντίστοιχα.

(δ) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3).

(ε) Έναν εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και αξιωματικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, ως εισηγητή, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών του ΠΝ, πλην εκείνων που αποφασίζονται από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΚ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 3/4 ή 4/5 των μελών του, ανάλογα με τη σύνθεσή του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός του ΓΕΝ/Β3, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:

(α) Τον ΔΒΚ του ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3).

(γ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙI).

(δ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙI), ως μέλη.

(ε) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙV), ως εισηγητή και μέλος.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανθυπασπιστών- υπαξιωματικών, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΥ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός του ΓΕΝ/Β3, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

Άρθρο 15 Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για την ΠΑ:

α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ).

(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:

(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (A/ΓΕΑ) ως Πρόεδρο.

(β) Τον Αρχηγό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

(γ) Τους δύο επόμενους αρχαιότερους μόνιμους εν ενεργεία Ιπτάμενους αξιωματικούς που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις των ΕΔ.

(δ) Τον αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία ανώτατο Μηχανικό αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.

(ε) Τον αρχαιότερο αξιωματικό Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ως μέλη.

(στ) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:

(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτάτων αξιωματικών της ΠΑ εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητας ΚΥΣΕΑ.

(β) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών της ΠΑ σε θέσεις υψηλής ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Το ΣΜΑΝ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση.

(4) Ως εισηγητής ορίζεται ο ΔΒΚ του ΓΕΑ.

(5) Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).

(1) Το ΣΜΑΚ αποτελείται από:

(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΑ (Υ/ΓΕΑ), ως Πρόεδρο.

(β) Τον ΔΒΚ του ΓΕΑ.

(γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

(δ) Τον αμέσως νεότερο από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικό της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση.

(ε) Τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, που εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωματικών της ΠΑ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΚ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του.

(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου, ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:

(α) Τον ΔΒΚ του ΓΕΑ, ως Πρόεδρο.

(β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

(γ) Έναν Σμήναρχο, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Υποστήριξης και ορίζεται με διαταγή του Υ/ΓΕΑ.

(δ) Έναν Σμήναρχο, που υπηρετεί σε οργανική θέση του ΓΕΑ στον τομέα Αεράμυνας και ορίζεται με διαταγή του Υ/ΓΕΑ.

(ε) Τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ που εκτελεί και χρέη εισηγητή, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανθυπασπιστών – υπαξιωματικών της ΠΑ που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΥ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του.

(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του προέδρου του Συμβουλίου, ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.

Άρθρο 16 Συμβούλια μεταθέσεων Κοινών Σωμάτων

1.Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ) αποτελούμενο από:

α. Τον Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ (Υ/ΓΕΕΘΑ), ως Πρόεδρο.
β. Τον Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ (ΔΒΚ).
γ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ (Δ/Β1).
δ. Τον αρχαιότερο αξιωματικό κάθε ΚΣ (ΝΟΜ, ΟΕ, ΣΔΓ, ΣΙ) όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του.
ε. Τον αμέσως επόμενο από τον αρχαιότερο αξιωματικό κάθε ΚΣ, που υπηρετεί στην αντίστοιχη Διεύθυνση ΚΣ του ΓΕΕΘΑ [Β4 (ΔΝΣ), ΔΟΕ, Β6 (ΔΣΔΓ) και Β7 (ΔΣΙ)], όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του, ως μέλη.
στ. Σε περίπτωση εξέτασης υπηρεσιακής μεταβολής ανώτατου αξιωματικού, το Συμβούλιο συγκροτείται με τα α΄ έως δ΄ μέλη, ενώ αν η υπηρεσιακή μεταβολή αφορά στον αρχαιότερο αξιωματικό του ΚΣ, συγκροτείται με τα α΄ έως γ΄ μέλη.

2.Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων (ΣΜΥΚΣ) αποτελούμενο από:

α. Τον Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ (ΔΒΚ), ως Πρόεδρο.
β. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ (Δ/Β1).
γ. Τον αρχαιότερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος (ΝΟΜ).
δ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ (Δ/Β4). Σε περίπτωση που αυτός αποτελεί το γ΄ μέλος, τον αμέσως επόμενο από τον αρχαιότερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος (Β4) του ΓΕΕΘΑ.
ε. Τον Τμηματάρχη 1ου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος (Β4) του ΓΕΕΘΑ όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του, ως μέλος. Σε περίπτωση που αυτός αποτελεί το δ΄ μέλος, τον αμέσως επόμενο αρχαιότερο αξιωματικό του 1ου Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος (Β4) του ΓΕΕΘΑ.

3.Καθήκοντα εισηγητή ανατίθενται στο νεότερο μέλος κάθε Συμβουλίου, ενώ καθήκοντα γραμματέα, σε μόνιμο αξιωματικό της Διεύθυνσης ΚΣ του ΓΕΕΘΑ (ΔΝΣ, ΔΟΕ, ΔΣΔΓ και ΔΣΙ), όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του.

4.Τα Συμβούλια συνεδριάζουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται με ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.

Άρθρο 17 Τελικές διατάξεις

1.Με αποφάσεις των Αρχηγών των ΓΕ και λαμβανομένου υπόψη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία Δεδομένων, καθορίζονται:

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι χρονικές λεπτομέρειες συλλογής και παρουσίασης στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των υπηρεσιακών – κοινωνικών κριτηρίων, των δηλώσεων τόπου προτίμησης και της πλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στον ν. 3883/2010 και εξειδικεύονται στην παρούσα.

β. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των Γραμματειών των Συμβουλίων Μεταθέσεων, κατά την κρίση των ΓΕ.

γ. Ο τύπος του εντύπου της δήλωσης τόπου προτίμησης και η προσθήκη νέων στοιχείων.

2.Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων της παρούσας απόφασης αφορά στο σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών, εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμησης- επιθυμίας μετάθεσης και της διάθεσης στέγης, η μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη από το έτος 2014 και 2022, αντίστοιχα.

3.Όπου στην παρούσα δεν προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. Φ.411/1/294483/Σ.797/06-02-18 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 468).

Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς
«Β» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Πολεμικού Ναυτικού
«Γ» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Πολεμικής Αεροπορίας
«Δ» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Κοινού Νομικού Σώματος
«Ε» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών
«ΣΤ» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
«Ζ» Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων

Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι/ες όλες τις ειδήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;